Miljötillstånd

Kartbilderna under respektive rubrik beskriver översiktligt miljötillståndet i Indalsälvens avrinningsområde enligt naturvårdsverkets bedömningsgrunder. Dessutom finns en grov översiktskarta på berggrunden i området samt en översikt över de försurningsskadade delarna av avrinningsområdet som kalkas. Kartorna är baserade på SLU:s miljöövervakning i avrinningsområdet.
Geologi >
Absorbans >
Alkalinitet >
Bly >
Cadmium >
Fosfor >
Konduktivitet >
Zink >
Koppar >
Kväve >
Toc >
Kalkning >