Indalsälvens vattenvårdsförbund

Indalsälvens vattenvårdsförbund bildades 1997 och har idag 25 medlemmar i form av företag, organisationer och kommuner i avrinningsområdet. Verksamheten är främst miljöövervakning i form av en samordnad kontroll av Indalsälvens vattenkvalitét. Idag finns 21 provpunkter från fjäll till hav som förbundet ansvarar för. Dessutom samordnar förbundet information om annan vattenprovtagning i avrinningsområdet, t ex den som SLU och länsstyrelserna ansvarar för.

Indalsälvens avrinningsområde omfattar ca 27 000 km2 och är ett av de största avrinningsområden i Sverige. Inom avrinningsområdet bor ca 110 000 människor främst koncentrerade till Storsjöbygden. Större delen av området ligger i Jämtlands län, en mindre del i Västernorrlands län och en del av källsjöarna till Indalsälven
ligger i Nordtröndelags fylke.
Allmänt kan sägas att miljötillståndet i Indalsälven är mycket gott. Vissa problem finns på enstaka punkter när det gäller t ex halter av bakterier och syreförbrukande ämnen. Större delen av avrinningsområdet har en hög-mycket hög buffringsförmåga mot försurning och endast tre mindre delområden, totalt ca 10%, uppvisar försurningsskador som föranleder kalkning. Indalsälven är utbyggd för vattenkraft och genererade 2001
10,9 Twh elenergi vilket utgör ca 14% av Sveriges vattenkraft.

Målet är att Indalsälven ska bevaras som ett klart och näringsfattigt vattendrag med hög buffringsförmåga mot försurning. Indalsälven ska ha dricksvattenkvalitét.
Vattenvårdsförbundet ska sprida kunskap om Indalsälvens miljökvalitéter till gagn för utveckling och tillväxt i regionen.